Klimatická spravodlivosť

Zmena klímy počas klímy zmeny v boji za klimatickú spravodlivosť.

Najviac zasiahnuté a postihnuté klimatickými zmenami sú najchudobnejšie skupiny ľudí na svete, hoci práve ony najmenej prispeli k vzniku tohto problému. Musia čeliť čoraz častejšie sa opakujúcim vlnám horúčav a sucha a zmenám dažďových cyklov. Dôsledkom klimatických zmien sú aj nízke výnosy úrody, šírenie nákazlivých chorôb, nedostatok nezávadnej vody a pod. Záleží na nás, či budúcnosť bude „zelená“, alebo „šedá“. Každý dostal do ruky štetec, voľba farby svojho okolia, prostredia je len na ňom….


foto: Michal Fulier

O projekte »

O projekte

Slovenská katolícka charita realizuje v rokoch 2010 až 2012 projekt rozvojového vzdelávania zameraný na klimatické zmeny s názvom: “KLIMATICKÁ SPRAVODLIVOSŤ“ s podtitulom „Za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách, so zameraním na SubSaharskú Afriku”

Projekt realizujú Caritas Slovenia a Slovenská katolícka charita (SKCH) a je financovaný zo zdrojov EÚ, SlovakAid a vlastných zdrojov Caritas Slovenia a SKCH. Zameriava sa na vplyv klimatických zmien na rozvojové procesy v rozvojových krajinách, berúc do úvahy vzájomnú závislosť medzi Severom a Juhom. Prostredníctvom zamerania na zaistenie udržateľného stavu životného prostredia, ako na jeden z Miléniových rozvojových cieľov, projekt prispeje k získaniu podpory verejnosti na Slovensku pre ciele spojené s rozvojovou pomocou, určenou ľuďom v rozvojových krajinách, najmä v Subsaharskej Afrike.
Poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci (Oficial Development Assistance – ODA) odráža spoluzodpovednosť Slovenska za globálny vývoj, záväzky a prísľuby vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách a iniciatívach, ako aj záujem našej republiky zaradiť sa do donorskej komunity a byť vnímaní ako jej súčasť.
Najviac zasiahnuté a postihnuté klimatickými zmenami sú najchudobnejšie skupiny ľudí na svete, hoci práve ony najmenej prispeli k vzniku tohto problému. Musia čeliť čoraz častejšie sa opakujúcim vlnám horúčav a sucha a zmenám dažďových cyklov. Dôsledkom klimatických zmien sú aj nízke výnosy úrody, šírenie nákazlivých chorôb, nedostatok nezávadnej vody a pod.
Z dôvodu globálneho otepľovania bude trpieť v subsaharskej Afrike hladom o 600 miliónov ľudí viac kvôli rozpadajúcemu sa poľnohospodárstvu, ďalších 400 miliónov ľudí bude bojovať s maláriou a 200 miliónov obyvateľov pocíti následky záplav.

Projekt prispeje predovšetkým k pochopeniu dôležitosti rozvojovej pomoci a k dosiahnutiu Miléniových rozvojových cieľov. Realizácia aktivít na miestnej a národnej úrovni pomôže lepšie porozumieť tomu, že klimatické zmeny znemožňujú rozvojové procesy na Juhu. Ľudia budú pripravení vyjadriť solidaritu voči ľuďom, postihnutým klimatickými zmenami v rozvojových krajinách, predovšetkým v Afrike. Projekt je zameraný na rôzne skupiny obyvateľstva, medzi nimi najmä učiteľov, náboženských reprezentantov a politikov. Špeciálne bude zameraný na mladých ľudí a deti. Školský systém a mládežnícke iniciatívy budú vhodnou platformou pre informovanie, dialóg a formovanie verejnej mienky.


Ciele
Naším hlavným cieľom je, aby spoločnosť na Slovensku podporila rozvojovú pomoc nie z povinnosti, ale s vedomím zodpovednosti vychádzajúcej z poznania a uvedomovania si vzájomnej závislosti medzi rozvojovými krajinami a krajinami EU vrátane Slovenska. Potreba rozvojovej pomoci by mala byť výsledkom tohto poznania, rovnako ako úsilie, aby aj naša vláda podporila Miléniové rozvojové ciele. (Miléniové rozvojové ciele a zámery vychádzajú z Miléniovej deklarácie, ktorú v septembri roku 2000 podpísalo 189 krajín vrátane Slovenska).
Funkčnosť a práca na miestnej úrovni môže priniesť pridanú hodnotu a bude mať významný vplyv na rôzne skupiny. Svoju úlohu vidíme v prispievaní do rozvojovej politiky na Slovensku, z čoho budú mať prínos koneční príjemcovia v rozvojových krajinách.
Naším špecifickým cieľom je, aby občania Slovenska pochopili, že katastrofický dopad klimatických zmien dokáže podkopávať rozvojovú prácu, ktorá prebieha v rozvojových krajinách v dlhodobom horizonte. Rovnako by mali vyjadriť solidaritu voči ľuďom, obetiam klimatických zmien, pretože klimatické zmeny predstavujú smrteľné nebezpečenstvo pre rozvojový svet a hlavnú prekážku pri odstraňovaní chudoby vo všetkých jej rozmeroch.

Cieľová skupina
Cieľovou skupinou je široká verejnosť rôzneho veku a rôznych sociálnych skupín na Slovensku – učitelia základných, stredných a vysokých škôl, ako aj žiaci, študenti, mladí ľudia, náboženskí lídri, pracovníci Caritas a dobrovoľníci na miestnej úrovni, ľudia s rozhodovacou právomocou v oblasti verejnej rozvojovej spolupráce a médiá na Slovensku.

Konkrétne akcie, ktoré budú uskutočnené v rámci projektu

Vytváranie podporných a propagačných materiálov
Vytvorenie podporných a propagačných materiálov je potrebné kvôli základným informáciám o projekte. Postupne pribudnú materiály s krátkym opisom faktov a údajov o klimatických zmenách so zameraním na rozvojové krajiny. Rovnako budú vytvorené letáky v rôznych formátoch. Významným nástrojom na upútanie pozornosti mladých na školách, ako aj verejnosti, budú plagáty , ktoré budú navrhnuté a rozdistribuované do celej krajiny na miestnu úroveň. Propagačné materiály pre deti, ako napríklad pohľadnice, budú používané ako podporné materiály, ktoré budú distribuované deťom a mladým ľuďom po ich účasti na workshopoch o klimatickej spravodlivosti, alebo podujatiach organizovaných Slovenskou katolíckou charitou. Pripravené budú ďalšie podporné materiály, ktoré budú navrhnuté a vydané prostredníctvom projektu (letáky, plagáty, pohľadnice, kalendáre, zakladače, zápisníky na semináre…).

Vytvorenie Toolkitov pre základné a stredné školy
Slovenská katolícka charita pripraví špeciálne Toolkity pre základné a stredné školy. K toolkitom bude pridaný aj krátky film. Hlavný obsah tohto filmu sa bude zaoberať klimatickými zmenami a chudobou. Celkovo budeme mať za úlohu pripraviť potrebný počet toolkitov pre školy, knižnice a miestne mládežnícke organizácie. V druhom a treťom roku projektu budú pripravené nové toolkity. Tieto budú obsahovať powerpointové prezentácie o klimatickej spravodlivosti, sadu fotografií o klimatických zmenách (12 plagátov predstavujúcich environmentálne otázky), didaktickú hru, sprievodcu pre učiteľov na prípravu a implementáciu workshopov… Podľa stupňa základných škôl budú Toolkity upravované tak, aby brali do úvahy vek detí.
Toolkity pre školy, ktoré budú používané na Slovensku pracovníkmi SKCH, lídrami mládežníckych organizácií, komunitnými lektormi, mimovládnymi organizáciami, rozvojovými organizáciami a učiteľmi na workshopoch v školách, budú vytvorené v spolupráci s našimi partnermi z Anglicka a Walesu, Luxemburska a Írska. Toolkity budú v elektronickej aj tlačenej podobe s priloženým DVD. Z našich predchádzajúcich skúseností s rozvojovým vzdelávaním vieme, že film je vhodným nástrojom pre zvyšovanie pozornosti detí. Toolkity budú obsahovať dva krátke filmy na tému klimatických zmien. Každý rok bude zameranie filmu mierne odlišné.
Toolkity budú distribuované do tých základných a stredných škôl na Slovensku, ktoré sa zapoja do projektu, ako aj vychovávateľom, zaujímajúcim sa o tieto témy. Cieľom toolkitov je pomôcť mladým ľuďom porozumieť, že klimatické zmeny najviac postihujú najchudobnejšie krajiny na svete.
Tlačená verzia toolkitu bude navrhnutá tak, aby sa dala ľahko používať a bude rozdelená do niekoľkých kapitol.
Sťahuj to!

Tréning pre učiteľov v oblasti rozvojového vzdelávania a klimatickej spravodlivosti
Keďže rozvojové vzdelávanie doteraz nie je zaradené vo formálnych študijných osnovách, učiteľom chýbajú materiály na implementáciu tejto problematiky do škôl. Práve učitelia predstavujú veľmi významných multiplikátorov, a preto je potrebné, aby sme ich informovali o trendoch v rozvojovom vzdelávaní a predstavili im konkrétny workshop na tému klimatickej spravodlivosti. Všetci učitelia budú mať možnosť oboznámiť sa s toolkitmi a metódami, ktoré môžu používať vo svojich triedach. Decentralizujeme aktivity, takže viac učiteľov bude mať príležitosť zúčastniť sa na tréningoch. V prvej časti sa bude rozoberať všeobecná problematika rozvojového vzdelávania (téma, metodológia), v druhej časti budú odprezentované témy klimatických zmien a Toolkity a v tretej časti sa učitelia podelia s nami o existujúce metódy práce na ich školách.

Zaoberanie sa klimatickou nespravodlivosťou a prepojenie s médiami a rozvojom
Prostredníctvom projektu sa zameriame na dôležitých ľudí s rozhodovacou právomocou. Ministerstvo zahraničných vecí bude informované o pokroku v projekte a ministerstvo školstva bude zapojené v zmysle zdieľania informácií. Obidve ministerstvá budú pozývané na rôzne podujatia. Politikom bude poslaný otvorený list, uskutoční sa výstava fotografií a detských kresieb. Členovia parlamentu budú informovaní o potrebe byť proaktívny v otázke klimatických zmien. Vydáme mimoriadne vyhlásenie o klimatických zmenách a klimatickej spravodlivosti. Toto vyhlásenie bude vysvetľovať, prečo sú klimatické zmeny rozvojovým problémom a aká politická zmena je potrebná v prístupe k nim na Slovensku. Vyhlásenie bude prezentované politikom a zástupcom ministerstva zahraničných vecí, ministerstva školstva a ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja. Súčasťou našej práce bude podporovať Slovákov, aby vykonali svoj „férový podiel“ v rámci zaoberania sa klimatickými zmenami tým, že zredukujú emisie skleníkových plynov a poskytnú financie na pomoc rozvojovým krajinám.

Médiá a rozvoj
Prostredníctvom projektu budú aj médiá na Slovensku zapojené do témy klimatických zmien, budú informované o prebiehajúcich projektových aktivitách, uverejnených bude niekoľko tlačových správ, príde k výmene informácií, do novín a časopisov budú pripravené články o aktivitách a téme klimatických zmien. Predstavená bude aj web stránka s tematickým materiálom. Počas špeciálneho Medzinárodného dňa, spojeného s environmentálnymi otázkami, bude snaha dôrazne v médiách pripomínanať chudobu v rozvojových krajinách. Na tému klimatická spravodlivosť bude vytvorený osobitný banner pre internetové stránky. Prezentácia rozvojových tém a informovanie cez médiá (produkciou krátkeho filmu) bude nástrojom na zvýšenie pozornosti verejnosti k rozvojovým otázkam, najmä k téme environmentálnej spravodlivosti.

E-mailové „info správy“
Vytvoríme špeciálne Noviny posielané cez e-mail každé dva mesiace, ktoré budú vydávané Caritas Slovinsko v spolupráci s Caritas Slovensko za účelom zaistiť vzájomnú komunikáciu a koordináciu projektu. Budú zároveň cenným prvkom záverečného vyhodnotenia projektu. Noviny budú pokrývať témy európskej a národnej politiky v oblasti rozvoja, predovšetkým klimatickej spravodlivosti. Zaoberať sa budú aj pravidelnými aktivitami Slovenska a Slovinska v oblasti týkajúcej sa tohto projektu. Noviny budú distribuované všetkým, ktorí sú aktívne zapojení do kampane na zvyšovanie povedomia, pracovníkom Caritas a dobrovoľníkom v oboch krajinách a na všetkých úrovniach, šírené prostredníctvom národnej platformy rozvojových organizácií, posielané školám, ktoré sa zapoja do kampane, Caritas Európa, Caritas Internationalis, vládnym štruktúram a ďalším zainteresovaným subjektom s možnosťou ich aktívneho prispievania.

Mobilné výstavy
Zvyšovanie záujmu verejnosti prostredníctvom mobilnej výstavy fotografií a informačných materiálov sa uskutoční v ôsmich vybraných mestách Slovenska.
Príprava mobilnej výstavy fotografií a informačných materiálov prebehne v spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami a členskými organizáciami Caritas pracujúcimi s projektmi, ktoré sa venujú klimatickým zmenám. Uskutoční sa verejné otvorenie a propagácia výstavy v hlavnom meste Slovenska. Medzi pozvanými hosťami budú zástupcovia mestskej samosprávy, zástupcovia organizácií zapojených do rozvojovej pomoci aj verejnosť. Propagácia mobilnej výstavy v médiách sa uskutoční prostredníctvom vydávania tlačových správ a článkov, v ktorých poskytneme informácie o obsahu, trvaní, cieľoch a mieste uskutočnenia výstavy.
Na výstave budú prezentované fotografie spolu s komentármi, zamerané na propagáciu solidarity s ľuďmi postihnutými klimatickými zmenami. Pri príprave budeme spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, ktoré realizujú projekty v rozvojových krajinách.
“Žiť jednoducho a solidárne”
Väčšina aktivít bude uskutočnená v spolupráci so základnými a strednými školami na Slovensku. Workshopy budú vedené učiteľmi a vychovávateľmi, prípadne na požiadanie koordinátorom z Caritas, a budú určené pre deti na oboch stupňoch základných škôl a pre študentov stredných škôl. Workshopy prebehnú na tých školách, s ktorými sme spolupracovali v minulosti, ale samozrejme budú prizvané aj nové školy, aby sa zapojili do nášho projektu. Pozvané sú školy z celej krajiny, nie iba z veľkých miest. Na začiatku akcie bude vytvorená sieť škôl, ktoré sa zaujímajú o projekt a učiteľov, zaujímajúcich sa o činnosť v oblasti rozvojového vzdelávania. Pretože v školách sú rozdielne vekové skupiny žiakov, témy im budú šité na mieru, rovnako ako aj tréningové metódy, materiály a učebné pomôcky.
Všetky materiály a práce, vytvorené deťmi a študentmi, budú prezentované na záverečnom podujatí projektu. Na workshopy pripravíme písomné a vizuálne materiály. Po každom workshope dostanú žiaci a študenti kreslený materiál (napr. pohľadnice). Všetky spätné väzby zo škôl budú dostupné na web stránke, kde bude možné vidieť správy z workshopov, ako aj výstavu produktov z týchto workshopov.
Popri workshopoch formálneho vzdelávania sa uskutočnia takisto aj workshopy na neformálnej báze v rôznych miestnych mládežníckych skupinách, farnostiach, oratóriách v rámci Slovenska, ako aj na letných táboroch.
Zvláštnu pozornosť venujeme roku 2011, ktorý bude Európskym rokom dobrovoľníkov, a preto výrazne podporíme propagáciu e-dobrovoľníkov, pracujúcich na téme klimatickej spravodlivosti. Existujúca sieť bude použitá na oslovenie mladých ľudí, medzi inými to bude aj facebook (konto: Slovenská katolícka charita) a youtube, ktoré sú medzi mládežou veľmi populárne. Žiaci budú pozvaní, aby sa zúčastnili súťaže a pripravili si krátky film, hru alebo esej na tému klimatické zmeny a na to, ako žiť jednoducho, udržateľne a v solidarite.

Medzinárodná vedecká konferencia o Rozvoji a klimatických zmenách
Konferencia bude organizovaná SKCH v spolupráci s Ekonomickou univerzitou (Bratislava, Slovensko). Jej cieľom bude zhromaždenie a výmena skúseností z oblasti rozvojovej pomoci a zvyšovania pozornosti účastníkov na túto problematiku. Zameraná bude na rozvojovú pomoc a klimatické zmeny, čo zvýši záujem vedeckej verejnosti a oficiálnych autorít pracujúcich v tejto oblasti. Úmyslom bude zvýšiť pozornosť a globálnu zodpovednosť spoločnosti za redukciu chudoby. Na konferenciu budú pozvaní vedci, vládne autority zodpovedné za rozvojovú pomoc, rozvojové organizácie a mimovládne organizácie poskytujúce humanitárnu a rozvojovú pomoc.

Tematický časopis
Pri ukončení projektu bude vydaný špeciálny tematický časopis Caritas, ktorý bude zahŕňať rozličné témy súvisiace s environmentalistikou (klimatické zmeny, klimatická spravodlivosť, príklady ekologického správania v praxi u jednotlivcov aj skupín, prezentácia kampane a aktivít). Tematický časopis bude mať približne 25 strán (A4). Vytvárať ho bude SKCH v spolupráci so svojimi partnermi. Vyrobený bude aj krátky dokument, poskytujúci informácie ohľadne najvýznamnejších aspektov klimatických zmien a ich dopadov na najchudobnejšie krajiny sveta, o potrebách postihnutých ľudí a praktických príkladoch rozvojových projektov. Pretože už existuje niekoľko európskych organizácií Caritas činných na poli klimatických zmien, množstvo ich expertíz a dokumentov s ich súhlasom zapracujeme. Tematický časopis je určený pre pracovníkov Caritas, učiteľov na základných i stredných školách, verejnosť a rozvojové mimovládne organizácie v EÚ (Slovensko, Slovinsko). Prvá časť časopisu bude všeobecná a spoločná, druhá časť sa prispôsobí miestnym podmienkam každej z participujúcich organizácií v tomto projekte. Tretiu časť časopisu bude tvoriť prezentácia rozličných implementovaných aktivít z nášho projektu, s konkrétnym predstavením workshopov v školách.Výstupy zo základných škôl »

Výstupy zo základných škôl

Na začiatku septembra 2010 sme oslovili základné školy s krátkym popisom nášho projektu. Kladnú spätnú väzbu sme dostali od viac ako 100 škôl, ktorým bol následne zaslaný toolkit. Potom už záležalo na učiteľovi, ktorý predmet bude venovaný klimatickým zmenám, a aké aktivity využije na priblíženie témy. Tešíme sa, že téma oslovila mladých aktivistov. Je to úžasný pocit vedieť, že mladá generácia nie je ľahostajná ku svojím rovesníkom v Afrike. Ich farebné manifesty sú dôkazom ich záujmu o životné prostredie. Originálne výstupy zapojených tried môžete nájsť pod jednotlivými krajmi.

Zoznam škôl zapojených do projektu (dokument MS Excel)

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický krajWorkshopy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


× 1 = dve

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>