Sťahuj!

V tejto časti nájdeš rôzne materiály na stiahnutie do svojho počítača. Budú rôznorodé, niektoré určené priamo Tebe, niektoré učiteľom. Ale ak robíš vedúceho v nejakom krúžku, alebo sa staráš o program kdekoľvek inde, poslúžia aj Tebe.


Klimatická spravodlivosť »

Klimatická spravodlivosť

Klimatické karty

(ZIP – 47 MB) Karty A4
(ZIP – 50 MB) Karty A5

Materiál je súčasťou aktivít, vyplývajúcich z projektu Slovenskej katolíckej charity (SKCH) – Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?. Azda netreba pripomínať, že zmena klímy patrí medzi najzávažnejšie problémy, ktorým dnes čelí celý svet – týka sa nás všetkých – nielen ľudí v rozvojových, ale aj v rozvinutých krajinách. Preto pre vás projektový tím SKCH pripravil sadu klimatických kariet, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o konkrétnych zmenách klímy a ich dôsledkoch (dopadoch na obyvateľstvo) .

Prostredníctvom práce s klimatickými kartami dostanú žiaci a žiačky priestor na skúmanie, kritické myslenie a vyhodnocovanie vplyvu globálneho otepľovania na životné prostredie, život ľudí, fungovanie priemyslu aj dopravy(ktoré potom ďalej ovplyvňujú zloženie a kvalitu ovzdušie či pitnej vody). Mladí ľudia sa počas práce s klimatickými kartami budú môcť zamyslieť nad svojím plytvaním či šetrením životného prostredia, v rámci rovesníckeho učenia sa myšlienkami presunú do sub-saharskej Afriky – kde budú analyzovať vplyv zmeny klímy na život ich rovesníkov a rovesníčky na odľahlom kontinente. Budú musieť seba i spolužiakov, spolužiačky presvedčiť, že trvalo udržateľný rozvoj nie je iba fráza, a že konanie každého z nás (ako individualitu kdesi na Slovensku) môže ovplyvniť stav našej planéty.

Klimatická sada pozostáva z dvoch typov kariet:

1. 10 ks kariet (formát A4 ) – karty s animovanými obrázkami a teoretickými informáciami o zmene klímy, ktoré sú rozdelené do 10 tematických okruhov: Globálne otepľovanie, Subsaharská Afrika, Slovensko a klimatické zmeny, Doprava, Ovzdušie, Odpad, Voda, Poľnohospodárstvo, Biodiverzita, Obnoviteľné zdroje energie

2. 10 ks (formát A5) – karty s názornými fotografiami, podnetnými otázkami do diskusie a zároveň návrhmi skupinových aktivít pre žiakov a žiačky, spolu s krátkou zaujímavosťou, týkajúcou sa konkrétnej témy (opäť ide o 10 tematických okruhov – z kariet s animovanými obrázkami)

Tipy, ako pracovať s klimatickými kartami

1. Práca s jednotlivými kartami umožní žiakom a žiačkam pracovať vlastným primeraným tempom. Učiteľ/ka určí časový rámec (jednu alebo viac vyučovacích hodín), v rámci ktorého budú mať žiaci a žiačky možnosť – venovať sa 1 z 10 tém.

2. Po naštudovaní si poznatkov o zmene klímy si žiaci a žiačky môžu pripraviť vlastné otázky, prípadne pripraviť prezentáciu, vlastný fotobalíček – sadu kariet pre svojich rovesníkov a rovesníčky (netreba chodiť pre ukážky do rozvojových krajín –dôsledky zmeny klímy vidieť aj v SR).

3. Samotní učitelia a učiteľky môžu použiť teoretické informácie o zmene klímy na vyučovacej hodine, venovanej problematike globálneho otepľovania a pripraviť kvíz či prezentáciu.

4. Učitelia a učiteľky môžu použiť karty ako vizuálne pomôcky. Napríklad rozdelia žiakov a žiačky do skupín, následne ich úlohou bude nájsť na fotografiách a ilustrovaných obrázkoch príklady klimatickej spravodlivosti a nespravodlivosti, negatívnych dopadov globálneho otepľovania atď.

5. Skupina žiakov a žiačok dostane jednu kartu (formát A4), pričom bude mať určený časový limit na prezretie si jej obsahu. Kartu potom odovzdá učiteľovi, ktorý si pre nich pripraví otázky – týkajúce sa prečítaných textov. Odpovede sa môžu bodovať, pričom vyhrá skupina s najvyšším počtom správnych odpovedí.

6. Skupina žiakov a žiačok dostane kartu s ilustráciami (A4) na prezretie – za určený časový limit. Po jeho uplynutí si napíše zoznam elementov – (ne)škodiacich životnému prostrediu, ktoré si skupina zapamätala. Vyhráva ten tím, ktorého zoznam bude obsahovať najviac konkrétnych (prečítaných, napozeraných či odvodených) vecí z danej ilustrovanej karty.

7. Na ktorúkoľvek tému môžu žiaci a žiačky vypracovať celoročný projekt (Kvalita ovzdušia v našom meste, Zdroje pitnej vody na Slovensku atď.) s konkrétnymi cieľmi a aktivitami. Úspešnosť realizácie a konkrétne výsledky potom odprezentujú zvyšným skupinám v triede či na škole. Mladí ľudia sa naučia veľa vďaka rovesníckemu učeniu a zdieľaniu poznatkov.

8. Učiteľ či učiteľka zvolí jednu tému (z klimatických kariet) pre diskusiu, počas ktorej budú mať žiaci a žiačky možnosť – vyjadriť svoj názor, a tak rozvíjať svoje kritické myslenie.

9. Učiteľ/ka rozdá vytvoreným skupinám v triede karty s fotografiami (formát A5). Ich úlohou bude odpovedať na otázky zo zadnej strany kariet, týkajúce sa konkrétnej témy. Mladí ľudia zároveň dostanú možnosť – zorganizovať navrhnutú aktivitu pri príležitosti nejakého významného svetového dňa (zeme, vody, lesov atď.).

10. Jednotlivé karty môžu žiaci a žiačky využiť ako súčasť nástenky.


Aktivity ku dňu Zeme

(PDF – 2.3 MB) plagát

Didaktický materiál – plagát (A2) – zeleno – čierna verzia ponúka aktivity pre študentov, ako aj zoznam tém týkajúcich sa životného prostredia, ktoré je možné využiť v rámci vyučovacích predmetov. Keďže sa blíži Deň Zeme, veríme, že pripravené hry študentov zaujmú, aby ich zvedavosť po nových informáciách o klimatických zmenách neustála. Obrazová strana plagátu je vhodným vizuálnym didaktickým materiálom počas aktivít zameraných na životné prostredie.


Pôstna cesta solidarity

Kto je verný v maličkostiach, je verný aj vo veľkom. Lukáš 16 : 10

Pre mladých sme pripravili pôstny kalendár. Na každý deň je pripravená jedna aktivita, ktorá by ich mala primäť k hlbšiemu zamysleniu a následnému prehodnoteniu ich postoja ku životnému prostrediu a nepriamo aj k definovaniu slova solidarita a empatia. To čo máme nie je absolútne, nekonečné a samozrejmé. Svet je veľká pavučina, no nie všetky nite sú silné.

Aktivity pôstnej cesty solidarity sú určené pre staršie ročníky (ZŠ – 8., 9. ročník, SŠ), na ktorých sa môžu žiaci podieľať buď kolektívne, alebo jednotlivo. Určite je potrebná motivácia v prípade, že niektorý deň nedopadne podľa ich predstáv, vzhľadom na nesplnenie úlohy. Preto by bolo vhodné, ak študentov usmerňuje a vedie pedagóg, prípadne niektorý zo žiakov. Kalendár pozostáva z dvoch dokumentov. Prvý z nich obsahuje tabuľku s úlohami. Každé ráno si odstrihnú jednu aktivitu, ktorú potom nalepia na druhú časť kalendára – mapu, kde je znázornená pomyselná cesta solidarity. Pri tlači Vám navrhuje formát A3, kde sa budú prehľadnejšie lepiť odstrihnuté časti kalendára smerom od Slovenska ku Afrike, prípadne žiaci si môžu vytvoriť mapu podľa vlastných predstáv.
Ku niektorým dňom sme pripravili podporný materiál, ktorý je súčasťou aktivity.

(PDF – 580kB) kalendár s úlohami a mapa
2. marec – link na výtvory Michaela Reynoldsa.
6. marec – link na príbeh Morrisa a Mary.
13. marec – link na prezentáciu.
14. marec – link na kvíz.
17. marec – link na video o Ugande.

Cieľom kalendára je, aby žiaci pochopili prepojenie jednotlivých krajín a ich vzájomnú závislosť. Jeme indické jedlo, obliekame sa do nemeckých módnych značiek, pijeme americké nápoje. Ak nevieme cudzí jazyk, nerozumieme svetu. Je potrebné zdôrazniť žiakom, že aj v prípade nesplnenia niektorej z úloh je stále možné v ceste pokračovať. Podstatná je vôľa a presvedčenie o hlavnej myšlienke kalendára – solidarite k blížnemu, vzťah k prostrediu, v ktorom žijeme. Dôležitá je ochota vydať sa na cestu, nie rýchlosť a ani veľkosť krokov.

Budeme radi, ak by ste nám zaslali konečné mapy s cestou solidarity spolu s menami detí, ktoré ju absolvovali. Uvítali by sme aj plagáty, kde by si žiaci počas Zeleného štvrtka zaznamenali ich dojmy, pocity, možno ich odkaz rovesníkom v Afrike, zoznam vecí, ktorých sa vzdali počas pôstu. Všetky obdŕžané spätné väzby (fotografie, plagáty, komentár) by sme uverejnili na webovej stránke www.mladacharita.sk.

Veríme, že žiaci budú v ceste solidarity pokračovať aj po pôste.


(PDF – 13.9 MB) Toolkit (učebná pomôcka) pre základné školy
(PDF – 4.8 MB) Toolkit (učebná pomôcka) pre stredné školy

Publikácia je určená učiteľom základných a stredných škôl, lídrom mládežníckych organizácií, mimovládnym a rozvojovým organizáciám. Ponúka základné informácie z oblasti klimatických zmien, ich dopadoch na životy ľudí na Slovensku, vo svete a najmä v najchudobnejších krajinách Subsaharskej Afriky. Sprostredkúva informácie o príčinách vzniku a dôsledkoch klimatických zmien, ich prejavoch v prírode a vplyve na životy ľudí. Cieľom je, aby si žiaci uvedomili, do akej miery ohrozujú klimatické zmeny svet a že najviac zasiahnuté a postihnuté klimatickými zmenami sú najchudobnejšie skupiny ľudí najmä v Afrike, hoci práve ony najmenej prispeli k vzniku tohto problému. Musia čeliť čoraz častejšie sa opakujúcim vlnám horúčav a sucha a zmenám dažďových cyklov. Dôsledkom klimatických zmien sú aj nízke výnosy úrody, šírenie nákazlivých chorôb, nedostatok nezávadnej vody a pod. Samostatná kapitola je venovaná klimatickým zmenám na Slovensku, aby si deti uvedomili, aké prírodné zdroje na Slovensku máme a o ktoré môžeme nezodpovedným prístupom prísť. Ponúka im príklady ako tieto zdroje šetriť a pomáhať ich udržiavať. Skutočné príbehy a svedectvá ľudí vo svete aj na Slovensku sú vhodné ako námety, o ktorých sa môžete po ich prečítaní rozprávať. Rovnako dobre môžu poslúžiť ako motivácia pri zadávaní rôznych úloh, ktorým sa deti budú venovať doma, vytváraním modelov či plagátov. Kombináciou skutočných príbehov a detskej tvorivosti môžu tiež vzniknúť hodnotné slohové práce či eseje. Ponúkame Vám aj príklady skupinových aktivít, ktoré je možné využiť v rámci výučby s minimálnymi časovými nárokmi na prípravu. Deti si vďaka týmto aktivitám ľahšie osvoja problematiku a možnosti osobného príspevku v rámci solidarity s obeťami zmien.


Zmeny a zmena klímy, scenáre klimatickej zmeny
prednáška Prof. RNDr. Milana Lapina, CSc.


AIDS »

AIDS

(PDF – 0.8 MB) Informačná brožúra Haart pre deti – Kampaň pre lepší prístup k testovaniu a liečbe vírusu HIV a TBC u detí
Táto publikácia Vás má podrobnejšie informovať o niektorých aspektoch liečby HIV/AIDS. Uvedie Vás do problematiky kampaní za dostupnosť liekov pre matky a ich deti. Rovnako Vám priblíži fakty a informácie, ktoré môžete využiť v priebehu projektu.

(PDF – 0.7 MB) Príručka Recept na život: Zapoj sa do pomoci deťom žijúcim s HIV
Táto príručka je samostatnou publikáciou s vlastnými návodmi na konkrétne akcie a s vlastnými pokynmi k ich realizácii a medializácii. Rozhodli sme sa ju priložiť k nášmu projektu, pretože sa tiež venuje problematike HIV/AIDS. Poskytuje konkrétne návody ako sa môžu deti a mladí ľudia zapojiť do pomoci deťom, ktoré žijú s vírusom HIV.

(PDF – 1.4 MB) Toolkit (učebná pomôcka) s názvom AIDS zabíja Afriku – Vieme o tom?
Toolkit je určený pre učiteľov na základných školách a profesorov na stredných školách ako aj pre animátorov, vedúcich či vodcov mládežníckych a iných neziskových organizácií. Má 22 strán a tematicky je rozdelený na tri časti: 1. základné informácie, 2. príklady skupinových aktivít, 3. skutočné príbehy. V prvej časti sa nachádza suma základných informácií, ktoré potrebujete vedieť pri realizácii tohto projektu. Mnoho z nich Vám bude dobre známych, niektoré budú možno nové. V druhej časti sa nachádza šesť aktivít, určených priamo predeti, mladých ľudí, žiakov a študentov. Návod na realizáciu jednotlivých aktivít nájdete priamo pri každej aktivite. Rovnako je pri jednotlivých aktivitách uvedený ich cieľ, časové trvanie, počet účastníkov, odporúčaný vek, ako aj pomôcky potrebné k realizácii aktivity. V poslednej časti sa nachádza originálna slohová práca na tému Môj život . Potom nasledujú ďalšie skutočné príbehy.

(PPTX – 19.8 MB) Powerpointová prezentácia
Prezentácia trvá 11 minút. Možno ju použiť samostatne alebo ako súčasť aktivity Strom problémov – Strom riešení (návod na aktivitu sa nachádza na strane č. 9 v toolkite). Powerpointová prezentácia obsahuje akýsi „základný balíček“ informácií o HIV a AIDS. Od informácií ako sa vírus HIV prenáša, cez jeho rozšírenie v jednotlivých krajinách, jeho vplyv na jednotlivca, rodiny a krajinu či vysvetlenia ako zasahuje a ovplyvňuje život v spoločnosti, až po výzvu k solidarite a pomoci.


Povodne a Haiti (leták s vyúčtovaním zbierok) »

Povodne a Haiti (leták s vyúčtovaním zbierok)

(JPG – 700kB) Leták predná strana
(JPG – 500kB) Leták zadná strana


Komentáre sú uzavreté.